Īpašumi

Informācija par Iestādes nomātajiem nekustamajiem īpašumiem, kā arī par nekustamajiem īpašumiem, kurus paredzēts nomāt atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. Publicēts ar saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā”, Nr. 1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem”, Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” un Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”.